Blog

Miejsce człowieka

Miejsce człowieka

To miejsce na ziemi często nazywane jest regionem, regionem kulturowym.  
 
Słownik etnologiczny PWN terminem tym określa terytorium dające się wyróżnić ze względu na wyraźną odrębność cech kultury właściwych ludności stale to terytorium zamieszkującej. Nośnikiem tych cech jest tradycja kulturowa czyli treści kulturowe przekazywane w czasie i przestrzeni. Treści te to m.in. zwyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy postępowania itp. Wreszcie przejawy materialnego bytu człowieka, takie jak budownictwo, architektura, wszelkie działania artystyczne czy wyróżniający regiony strój. Z pokolenia na pokolenie przekazywane są one przez tradycję, która jest jednym z głównych sposobów włączania przeszłości do aktualnej świadomości społecznej, jak podaje to Encyklopedia PWN. Wybitny etnolog, Irena Bukowska-Floreńska w tomie Wspólnota i odrębność regionalna, pisze: „Każdą wspólnotę cechuje jakaś właściwość, swoistość, a więc odmienność od innych, czyli odrębność. Świadomość tej odrębności kształtuje się nie tyko w wyniku wspólnego zamieszkiwania określonego terenu, używania tego samego języka (bądź gwary), wspólnie wytwarzanej kultury (...) Wynika ona także z posiadania wspólnej tradycji kulturowej, której wartość jest społecznie uznawana, doceniana i przekazywana (...) z pokolenia na pokolenie i z grupy do grupy”. (I. Bukowska-Floreńska (red.), Wspólnota i odrębność regionalna, Rybnik 1994).  
                                 

Miejscem takim jest okolica, z której wywodzą się przodkowie, rodzice.  Krzyżujące się obszary, gdzie przebywało się ale nie zawsze wszystko rozumiało. Czuło się wspólnotę z tymi terenami a wspomnienia jako część życia w danej rzeczywistości. Zasłyszane opowieści, odwiedzane i poznawane krainy. Wędrówki wśród zabudowy i przyrody. Często w tym tworzeniu i przekazywaniu tradycji rodzinnej i regionalnej było wiele przerw. Zapomnianych wątków, które z czasem były zastępowane wyobraźnią. Wypełnieniem wspomnień twórczym czynnikiem. Wszystko razem mogło stworzyć zbiór inspiracji dla działań twórczych. Ważne jest to, że pogranicza Polski północno-wschodniej, od wieków stanowiły obszar wpływu wielu kultur, które wzajemnie się przenikały i uzupełniały, tworząc lokalny koloryt tych ziem. Z jednej strony mozaika Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, wraz z rosyjskimi staroobrzędowcami i muzułmańskimi Tatarami, żyjąca pośród osad i jezior. Z drugiej - krajobraz, z upływem czasu, uzupełniany o kolejne części tej wielokulturowej układanki. To swoisty rysunek i wyraźna kolorystyka tych miejsc.

Schemat ułożenia linii terenu. Rozmieszczenie poziomych i pionowych elementów. Występowanie dominant w postaci brył budynków, innych form zagospodarowania terenu, sieci instalacyjnych i w końcu istniejącej oraz przez człowieka, wprowadzonej zieleni.  Podlasie przecież żyje przede wszystkim krajobrazem, obszarem wiejskim. Przestrzeniami otwartymi, z oddechem pól i lasów, a zabudową skromną jakby chowającą się przed naturą. Ludzie zdaje się także wolą ukrywać się, asymilować z otoczeniem, pozwolić działać miejscom, gdzie przebywają - na ile jest to konieczne wprowadzać zmiany, bardziej jednak szukać spokoju i równowagi. Przesadna ingerencja, właśnie na takich terenach szczególnie krzywdzi przestrzeń i burzy harmonię. Są jednak przykłady, jak można stworzyć miejsce czy miejsca, które będąc śladem naszej działalności w danym, naturalnym otoczeniu nie muszą powodować konfliktu z naturą a raczej inicjować dialog - obiekty historyczne, już bez swojego znaczenia z przeszłości, nadal jednak żyjące swoim życiem i zapraszające, nie do wspominania, lecz korzystania i tworzenia, np. Kanał Augustowski. Rozwija się w ten sposób środowisko przyrodnicze oraz kulturowe i zabytkowe. Ważne elementy dla wszelkich działań artystycznych i programów twórczych.

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia